DUYURU
 
 
 
Başkale İlçesine toplam (3) bayan GK alımı için aranacak nitelikler de göz önünde bulundurularak müracaatlar,  24.09.2018 günü mesai bitimine kadar yazılı dilekçe ile (Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır) şahsen (Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir) Başkale  İlçe J.K.lığı’na yapılacaktır.
            Müracaatları uygun görülenler Başkale Kaymakamlığınca belirlenecek tarihte yapılacak olan spor ve mülakat sınavları için çağrılacaktır.
 
 
GK’LARIN GÖREVE ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR.
(GK Yönetmeliği İkinci Bölüm Md.6)
 
1. T.C vatandaşı olmak ve bayan olmak
2. Okuryazar olmak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak,
5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis vayahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan karşılanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 
6. 3713 sayılı terörle mücadele Kanunundan sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
7. Kan davasına karışmamış ve ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
8. Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
9 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı ve akıl hastalığı bulunmamak,
10. Siyasi parti üyesi olmamak,
11. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
Şartları dikkate alınacaktır.